Prima paginăBibliotecaAutoriCăutare
Botezul este (prima) înviere din morţi, naştere din nou în Hristos.
Hristos Domnul afirmă fără echivoc: „Adevărat, adevărat zic vouă: Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac”(Ioan 8,51) pentru că „Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac”(Ioan 11,25-26), deoarece “Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă.”(Ioan 5,24.)
Dumnezeu „nu este Dumnezeul morţilor, ci al viilor”[1]!

Pe muntele Tabor, la Schimbarea la Faţă[2] a Domnului Iisus înaintea celor trei ucenici ai săi: Petru, Ioan și Iacov „Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El”[3]. Deci, Moise cel ce murise, dar fusese înviat de Dumnezeu, se arată în trup celor vii, vorbind cu Mesia. În Sfânta Scriptura se precizează clar ca Moise a murit[4],dar nu se spune nimic despre cum şi când a fost înviat de Dumnezeu. Pentru a înlătura orice suspiciune privind învierea lui Moise, Sfânta Scriptură precizează, în completarea acestui episod al Schimbării la Faţă, că după moartea acestuia Dumnezeu trimite pe Sfântul Arhanghel Mihail, căpetenia oştirilor îngereşti, să ia trupul[5] Sfântului Moise, din cauză că satana se împotrivea. Scriptura descrie doar lupta care a urmat între Sfântul Arhanghel Mihail şi satana, însa nu consideră necesar să mai precizeze rezultatul acestei lupte, din moment ce Moise cel înviat se arătase deja în trup la Schimbarea la Faţă a lui Hristos.

În Biblie, cuvântul Lui Dumnezeu, se spune că Hristos, care este viaţa însăşi, s-a coborât la iad (cu sufletul, trupul Său rămânând pe cruce şi mai apoi fiind aşezat în mormânt[6]) şi, de acolo, din iad a slobozit toate sufletele celor drepţi prin învierea Sa, iar unii dintre sfinţi au înviat şi cu trupul exact în acel moment: "Iar Iisus, strigând iarăşi cu glas mare, Şi-a dat duhul. [...].Mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au sculat. Şi ieşind din morminte, după învierea Lui, au intrat în cetatea sfântă şi s-au arătat multora."[7]

Astfel, Hristos Domnul afirmă fără echivoc: „Adevărat, adevărat zic vouă: Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac”[8] pentru că „Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac”[9], deoarece “Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă.”[10]

Hristos Domnul întărește aceasta când spune celor 12 ucenici ai Săi că la Judecata înfricoşătoare de la a doua venire a Sa ei nu vor fi judecaţi, ba chiar vor fi judecători: “Adevărat zic vouă că voi cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel”[11] (căci „Celui ce biruieşte îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu”[12]).

Această (primă) înviere este, deci, Taina Sfântului Botez pentru că însuşi Hristos Domnul Dumnezeul nostru spune: „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu”[13], deoarece „celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut”[14].

Astfel, “îngropaţi fiind împreună cu El prin botez, cu El aţi şi înviat”[15], “deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii; […] vii pentru Dumnezeu, în Hristos Iisus, Domnul nostru. […] înfăţişaţi-vă pe voi lui Dumnezeu, ca vii, sculaţi din morţi”[16]. Sfântul Apostol Petru mărturisește: “Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Care, după mare mila Sa, prin învierea lui Iisus Hristos din morţi, ne-a născut din nou, spre nădejde vie”[17] prin “botezul, care vă mântuieşte astăzi şi pe voi, nu ca ştergere a necurăţiei trupului, ci ca deschidere a cugetului bun către Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos”[18]

Doar cei ce trăiesc în Domnul, adică fac voia Lui şi nu sunt creştini (ortodocşi) doar cu numele, iar prin faptele lor nu tăgăduiesc pe Hristos, adică aceia care dacă au întinat pecetea Sfântului Botez prin păcate, se reîntorc la Domnul căindu-se pentru faptele lor urâte şi mărturisindu-le în Taina Sfintei Spovedanii, primind de la Domnul iertarea păcatelor prin preotul duhovnic şi apoi primind împăcarea şi unirea reală (nu simbolică) cu Hristos în Taina Sfintei Împărtășanii, doar “ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos mii de ani. Iar ceilalţi morţi nu înviază până ce nu se vor sfârşi miile de ani. Aceasta este învierea cea dintâi. Fericit şi sfânt este cel ce are parte de învierea cea dintâi. Peste aceştia moartea cea de a doua nu are putere”[19]. După cum mărturisește Sfântul Ioan Evanghelistul, a doua înviere este cea obştească, la care vor învia toţi oamenii pentru a fi judecați potrivit faptelor săvârșite. Însuşi Hristos, Domnul Dumnezeul nostru, vorbind în acelaşi context despre cele două învieri (nașterea din nou prin Sfântul Botez şi învierea obștească a morţilor), face foarte clar diferenţa între învierea celor ce sunt morţi trupeşte şi stau în morminte şi învierea celor morți sufleteşte, adică a celora care nu trăiesc în Dumnezeu (nu săvârșesc voia Lui, care este viaţa şi iubirea), ci doar vieţuiesc trupește în întunericul lumii acesteia, întrucât „omul, în cinste fiind, n-a priceput; alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor.”[20]. Prima înviere se petrece „acum”, adică într-un prezent continuu în Sfânta Biserică, unde Hristos cel viu lucrează: „Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor învia”[21] (îndemnul adresat de Hristos Domnul tânărului „Lasă morţii să-şi îngroape morţii lor, iar tu mergi de vesteşte împărăţia lui Dumnezeu”[22], este elocvent în acest sens). Învierea a doua, adică învierea obştească (a morţilor din morminte), va avea loc la sfârşitul veacurilor, la a doua venire a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos “Nu vă miraţi de aceasta; căci vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, Şi vor ieşi, cei ce au făcut cele bune spre învierea vieţii şi cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii. ”[23]

Note

[1] Matei 22,32; Marcu 12,27; Luca 20,38;
[2] Matei 17,2; Marcu 9,2;
[3] Matei 17,3; Luca 9,30; Marcu 9,4;
[4]Deuteronom 34, 5-6; Iosua Navi 1,1; Deuteronom 33,1;
[5] Iuda 1,9
[6] I Petru 3, 18-19.
[7] Matei 27,50-53
[8] Ioan 8,51.
[9] Ioan 11,25-26.
[10] Ioan 5,24.
[11] Matei 19,28; Luca 22,30.
[12] Apocalipsa 3,21
[13] Ioan 3,5.
[14] Ioan 1,12-13.
[15] Coloseni 2,12.
[16] Romani 6,4-13.
[17] I Petru 1,3.
[18] I Petru 3,21.
[19] Apocalipsa 20,4-6.
[20] Psalmul 48, 12.
[21] Ioan 5,25.
[22] Luca 9,30.
[23] Ioan 5,28-29.


Text disponibil sub licența
Atribuire-Distribuire in conditii identice

Articol postat de: Eugen Gantolea • Data: 20 iulie 2011 • Vizualizări: 1584